02 تیر 1396

اهمیت وجود نور در معماری

بشر را از دوران ماقبل تاریخ تا کنون همواره سعی کرده است تا نور را به تاریکی بیاورد و شب را همچون روز روشن گرداند.

در همه ی کتابهای آسمانی وآئین های کهن  نور  نماد هستی و پاکی خلوص وواسطه ی دیدن وشاید راز هستی باشددر حالی که نور به اندازه ی هوا در زندگی بشریت حائز اهمیت است ومتاسفانه کمتر به آن توجه میکنیم باتوجه به تعاریفی که از نور وروشنایی داشتیم تا حدودی میتوان به اهمیت نورپردازی شهری ؛در تامین امنیت شهروندی و نقش باز دارنده ی آن از وقوق جرم وجنایت پی برد

.

Comment (4)
محمد
خرداد 31, 1397

این یک دیدگاه تستی است

پاسخ
مدیر سایت
تیر 2, 1397

این مطلب بسیار عالیست!!

پاسخ
بهنام
تیر 2, 1397

مطالب مفیدی در ساییتان دارید کارتان عالیست!!

پاسخ
امیرساکت
تیر 2, 1397

خیلی خوبی بود!!

پاسخ

یک دیدگاه بگذارید